Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
lördag 13 februari 2016

Avloppsrening


En bra avloppsrening är en förutsättning för att ha bra vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, och för en säker dricksvattenförsörjning.
Tack vare utbyggnaden av (kommunala och enskilda) reningsanläggningar har vi nått stora förbättringar. Mer information om vattenkvalitet i våra vatten finns hos vattenmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljökontoret är tillsynsmyndighet för både enskilda och kommunala avloppsanläggningar.

Kommunalt avlopp


I större delen av samhällena Hofors, Torsåker, Bodås, Fors, Berg, Tjärnäs, Råbacka, Långnäs, Fagersta, Robertsholm och Edsken finns ledningsnät anslutna till kommunens reningsverk. För mer information kontakta  Gästrike vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som driver nät och reningsverk.

Enskilda avlopp


Vi samarbetar med avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för bättre information om enskilda avlopp. Mer om miljökontorets arbete för bättre avlopp finns under Hoåprojektet" nedan och under rubrikerna i kolumnen till vänster.

Kommunens policy för små avlopp


Policyn kan läsas här (pdf dokument)PDF (pdf, 55.6 kB)

Hoåprojektet


Hofors Kommun har drivit Hoå-projektet sedan 1994.
Ett mål med projektet är att få fastighetsägare intill Hoån med dess biflöden att förbättra dåliga avlopp så att vattnet blir renare och minska igenväxning och algblomning.

Hoån och dess biflöden och sjöar blir attraktivare när projektet genomförs, för bad och fiske men även för att den skyddsvärda öringstammen i Hoåns biflöden  gynnas. Dessutom minskar belastningen på Ottnaren, Ältebosjön, Storsjön och slutligen havet.

I naturvårdsprogrammet för Hofors kommun finns det angivet hur naturvårdsarbetet bör bedrivas i framtiden. I programmet finns riktlinjer för bl. a. Sjöar och vattendrag. " Alla sjöar och vattendrag i kommunen skall ha livskraftiga, balanserade bestånd av naturligt förekommande arter" samt "Alla enskilda avloppsanläggningar inom Hoåns avrinningsområde, som har anslutna vattenklosetter, skall undergå längre rening än enbart slamavskiljning före utgången av år 2002".

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan början på 90-talet informerat berörda fastighetsägare om dessa problem. Skrivelser har skickats ut till berörda och de flesta har också fått personliga besök för rådgivning. Informationsmöten har hållits för att sprida kännedom om de här frågorna.

Många avloppsanläggningar uppfyller dagens krav och flertalet av bönderna har ordnat avlopp till mjölkrummen och förbättrat sina gödselanläggningar d. v.s. en betydande miljöskyddsåtgärd har blivit gjord. Det är ett bra steg på vägen men det räcker inte. Därför måste vi ta krafttag för att våra vatten ska bli friska.

För att uppfylla dagens krav på avloppsrening måste anläggningen vara så konstruerad att den ger en rening minst motsvarande väl fungerande slamavskiljare med markbädd. För anläggninger vars utsläpp ligger i känsliga områden ställs högre krav.

Etapper i Hoåprojektet:

del 1


Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2000-04-08, § 41, antogs ett principbeslut med innebörden att samtliga bristfälliga avloppsanläggningar inom Hoåns tillrinningsområde ska ha åtgärdats innan utgången av år 2002.

del 2


Miljö- och byggnadsnämnden tog 2003-11-04 i § 236, ett principbeslut att alla bristfälliga avlopp, som har ansluten vattenklosett, närmast Ottnaren och Ältebosjön samt nedströms Övre dammen i Gammelstilla ska ha åtgärdats innan utgången av år 2005.

del 3


För att uppfylla en del av miljömålet "Ingen övergödning" som lyder "halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten" har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat att samtliga bristfälliga enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattenklosett, i områden utanför del 1 och 2, skall vara åtgärdade före utgången av år 2010.

Kontaktpersoner för enskilda avlopp är:

Hans Pantzare telefon 29139 och Jonas Sandin telefon 29137.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se